Search the portal

Please enter a term

Full record

« Back to home page
TitleAliurakoiden johtamisen digitalisointi
TitleDigitalizing the management of subcontracted work
AuthorHemmilä, Julius
ContributorsRakennustekniikan laitos – Department of Civil Engineering; Talouden ja rakentamisen tiedekunta - Faculty of Business and Built Environment; Tampere University of Technology; Kähkönen, Kalle; Anssi Koskenvesa
Subject(s)Rakennustekniikan koulutusohjelma
Abstract

The goal of this thesis is to find out what digital methods can be used to improve the management of sub-contracted construction projects and depict a streamlined operations model that utilizes digital work procedures. From an informational management stand-point it, Fira and the construction industry has yet to create a proper on-site operations model. The context of this research is confined within the limits of a hypothetical, sub-contracted drywall process in the manufacturing phase. The management of subcontractors stands for the most of the company’s financial turnover and has thus been selected for further research. The on-site flow of information and processes, within the constraints of this research, were studied and analyzed by value stream mapping (VSM) the current state. Selected personnel from Fira were interviewed as to supplement and confirm the validity of the value stream map. The framework of the literature review was formed by researching the current state of production management within the construction industry, assessing the utilization of selected Lean-tools and analyzing the challenges and opportunities of a digitalized construction site. Value stream mapping is a tool that helps to visualize the inherent waste and value within a specified process-map. The theme-base questions were based on the common informational challenges faced by the construction industry and audits that were performed internally by Fira between the fall of 2014 and summer of 2015. The results of the interviews were analyzed and used to formulate a realistic assessment of the current informational challenges faced by the company’s personnel. Two foremen, two site-managers and one project leader were interviewed from Fira. In collaboration with the personnel interviewed, an approximation of the cumulative lead time was formulated. The end product of this research is a depiction of an operations model, including the various processes associated with information management. The analysis of the depicted current state operations model revealed numerous sub-processes that correlated with the definition of waste. The procedures and actions connected to getting a document signed, added up 13 % of the total lead time. The amount of waste in the current operations model was calculated to be 86%. This model can be used as a template to measure the impact of certain digitalized sub-processes, but with some restrictions. The “future state” operations model has been constructed with certain default values and assumptions that might not be applicable to every project or construction company. From an information management standpoint, it is imperative to map out the different variations of sub-contracted projects. Further research into the possibilities of digitalization with emphasis on iteration of the current state should be conducted, if there is to be any positive change in productivity within the construction industry.

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on selvittää millä digitalisoinnin keinoin aliurakoiden johtamista voidaan tehostaa ja luoda kuvaus digitalisoidusta aliurakoiden johtamismallista. Tiedonhallinnallisesta näkökulmasta, on aliurakoiden johtamismalli kuvattu ainoastaan yleisellä tasolla rakennusalalla sekä kohdeyrityksessä. Tutkimus on rajattu koskemaan hypoteettista aliurakoitua väliseinäurakkaa ja siihen liittyviä tietovirtoja. Aliurakoiden johtaminen on valittu tutkittavaksi prosessiksi, koska se muodostaa suurimman osan kohdeyrityksen liikevaihdosta. Tiedonhallinnallista nykytilaa tutkittiin arvovirtakartoittamalla ja analysoimalla hypoteettisen työmaan nykytilan prosesseja. Teemahaastattelemalla valittuja yrityksen toimihenkilöitä täydennettiin arvovirtakartoitusta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on muodostettu tutkimalla rakennusalan tuotannonohjauksen nykytilaa, Lean-työkaluja ja digitalisoinnin haasteita sekä mahdollisuuksista. Arvovirtakartoitus on yksi Lean-teorian työkaluista jonka avulla on tarkoitus havaita tuotannossa esiintyvää hukkaa ja arvoa. Kirjallisuuskatsauksen ja yrityksen sisäisten auditointien (syksy 2014 ja kesä 2015) avulla luotiin teemahaastattelukysymykset joidenka tuloksia verrattiin teoriassa esitettyihin havaintoihin. Haastateltavina oli kaksi kohdeyrityksen työnjohtajaa, kaksi vastaavaa työnjohtajaa ja yksi työpäällikkö. Haastatteluiden avulla oli tarkoitus kartoittaa toimihenkilöiden tiedonhallinnallista toimintaa työmaaympäristössä ja niihin liittyviä tietoteknisiä haasteita. Haastateltavia pyydettiin täydentämään tutkijan laatimaa aliurakoiden johtamisen nykytilan kuvausta, arvioimaan prosessien läpimenoaikoja ja kommentoimaan kuvauksen todenmukaisuutta. Näiden tuloksien avulla oli mahdollista arvioida arvovirtakartoituksen kokonaisläpimenoaikaa. Tutkijan luoman nykytilan kuvauksen avulla oli mahdollista havaita lukuisia tiedonhallinnallisesti tehostettavia prosesseja aliurakoiden johtamisessa. Suurimpana näistä oli dokumentin allekirjoittaminen ja siihen liitännäiset toimenpiteet. Kyseinen prosessi muodosti noin 13 % kokonaisläpimenoajasta. Hukan osuus nykytilan kokonaisläpimenoajasta on arvioitu olevan 86 %. Tutkijan luomalla nykytilan kuvauksella on mahdollista mitata digitalisoinnin mahdollistamia hyötyjä, tietyin varauksin. Nykytilan kartoitus, väliseinärakentamisen näkökulmasta, on suoritettu olettamilla ja rajauksilla jotka pätevät vain omassa kontekstissaan eivätkä välttämättä ole täysin rinnastettavissa jokaiseen rakennusprojektiin tai yrityksen. Tiedonhallinnallisesta näkökulmasta on erittäin suotavaa iteroida nykytilan kuvauksen eri variaatiot. Jotta digitalisoinnin suomat mahdollisuudet saataisiin laajamittaisemmin kartoitettua rakennusalalla ja tämän avulla rakennusalan tuottavuutta parannettua, on rakennusprojektien eri ominaispiirteet sekä sisäiset variaatiot kuvattava mahdollisimman tarkasti.

Date2016-01-22T10:21:25Z
Date2019-05-23T11:45:53Z
Date2016-01-22T10:21:25Z
Date2019-05-23T11:45:53Z
Date2016
Date2016-02-03
Typefi= Diplomityö | en=Master’s thesis (technology)|; masterThesis
Identifier
IdentifierURN:NBN:fi:tty-201601221020
Languagefi
RightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
RightsopenAccess
Formatvii, 113
Formatfulltext