Search the portal

Please enter a term

Full record

« Back to home page
Title4D-mallinnuksen mahdollisuudet voimakattilatoimituksessa
TitleThe possibilities of 4D-modelling in a power boiler delivery project
AuthorKnuuttila, Olli
ContributorsEnergia- ja prosessitekniikan laitos – Department of Energy and Process Engineering; Luonnontieteiden ja ympäristötekniikan tiedekunta - Faculty of Science and Environmental Engineering; Tampere University of Technology; Raiko, Risto; Raiko, Risto
Subject(s)Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelma
AbstractTyön tarkoituksena oli kartoittaa 4D-mallinnuksen mahdollisuuksia Metso Power Oy:n ja erityisesti asennussuunniteluosaston näkökulmasta. 4D-mallinnusta tarkasteltiin paitsi asennussuunnittelua helpottavana työkaluna, myös välineenä tuottaa materiaalia asennuskonseptia selittävää asennuskuvausta varten. Tavoitteena oli toteuttaa rajoitettu 4D-malli todelliseen voimakattilaprojektiin ja syntyneen kokemuksen kautta määrittää toimintatapa ja ohjeet 4D-mallin muodostamiseksi. Toisena tavoitteena oli kehittää jo aiemmin aloitettua telinemallinnusta uuden alihankkijan kanssa. Työn alussa taustoitetaan kirjallisuuden avulla kattilatoimituksille ominaista projektiympäristöä, esitellään mitä asennussuunnittelulla tarkoitetaan ja kerrotaan, kuinka asennussuunnittelu liittyy toimitusprojektiin. Seuraavaksi esitellään kirjallisuustutkimuksen kautta 4D-konsepti ja sen mahdollisuudet osana asennussuunnittelua. Työn empiirisessä osassa pohditaan 4D-mallinnuksen mahdollisuuksia ja hyötyjä kohdeyrityksen voima- ja soodakattilaliiketoiminnassa. Lisäksi esitellään työn aikana aloitetun mallinnusprojektin keskeiset havainnot ja mallin toteuttamiseen tarvittavat työkalut, sekä menettelytapa mallin tuottamiseksi. Valmista 4D-mallia ei työn puitteissa ehditty saada valmiiksi resurssipulan ja työsuhteen päättymisen vuoksi. Mallinnusta tehtiin kuitenkin niin pitkälle, että keskeiset ongelmakohdat tulivat esiin ja mallin tuottamiseksi tarvittavat toimenpiteet saatiin määritetyksi. Telinemallinnukseen löydettiin työn aikana tehokkaampi ja toimivampi toteutustapa aikaisempaan verrattuna. Työn lopputuloksena todetaan, että 4D-mallinnus on työkalu, jossa on paljon potentiaalia kohdeyritykselle ja asennussuunnitteluosastolle. Suurimpana haasteena mallinnuksen käyttöönotossa on mallin tekemiseen ja ylläpitämiseen vaadittava suuri työmäärä. Myös tarvittavan tietotekniikan omaksuminen kohdeyrityksen asennussuunnitteluosastolla voi hidastaa mallinnuksen hyödyntämistä. Lisäksi konservatiivinen suhtautuminen vastaavanlaisiin uusiin työkaluihin, erityisesti asennustyömaalla, hankaloittaa 4D-mallinnuksen käyttöönottoa.
Date2012-06-18T11:28:30Z
Date2019-05-23T11:42:12Z
Date2012-06-18T11:28:30Z
Date2019-05-23T11:42:12Z
Date2012
Date2012-06-06
Typefi= Diplomityö | en=Master’s thesis (technology)|; masterThesis
Identifier
IdentifierURN:NBN:fi:tty-201206181201
Languagefi
RightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
RightsopenAccess
Format68 s.
Formatfulltext