Search the portal

Please enter a term

Full record

« Back to home page
TitleAliurakoiden johtamismalli prosessilähtöiseen rakennustuotantoon
TitleManagement model for managing subcontractors in process based construction production
AuthorRiikonen, Juuso
ContributorsRakennustekniikan laitos – Department of Civil Engineering; Talouden ja rakentamisen tiedekunta - Faculty of Business and Built Environment; Tampere University of Technology; Kähkönen, Kalle; Koskenvesa, Anssi
Subject(s)Rakennustekniikan koulutusohjelma
AbstractTutkimuksen tutkimusongelma on kohdeyrityksen johtamismallin puuttuminen työmaatasolta. Toiminta on kuvattu prosessien avulla yleisellä tasolla, mutta se ei yksilöi rooleja ja vastuita riittävän tarkasti. Nykyinen toimintajärjestelmä ei myöskään ota kantaa toimintojen keskinäiseen tärkeysjärjestykseen. Tutkimus on rajattu koskemaan pääasiassa aliurakoiden johtamista. Rajaukseen valittiin aliurakoiden johtamisen prosessi, koska sillä on todella merkittävä vaikutus koko yrityksen menestymiseen. Tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi valikoitui laadullinen tutkimus konstruktiivista tutkimusotetta soveltaen. Kirjallisuuskatsauksen ja haastatteluiden avulla kerätyn aineiston avulla luotiin tutkimuksen tuloksena esitettävä konstruktio. Konstruktio on tässä tapauksessa aliurakoiden johtamismalli. Kirjallisuuskatsauksen avulla luotiin viitekehys haastattelujen teemoille sekä vertailupohjaa haastatteluille. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään prosessijohtamista, kiinteähintaista toteutusmuotoa sekä lean -oppeja. Tutkimukseen haastatteluaineisto kerättiin puolistrukturoitujen teemahaastattelujen avulla. Kyseisissä haastatteluissa haastateltiin kohdeyrityksen vastaavia mestareita, sekä aliurakoitsijan projektipäälliköitä. Haastatteluissa pyrkimyksenä oli kartoittaa kokemusperäistä tietoa hyvistä ja huonoista toimintatavoista, sekä tyypillisimmistä hankkeiden ongelmakohdista. Tuloksena haastatteluista saatiin rooli- ja vaihekohtaisesti painotettavat asiat johtamismalliin. Tämä tapahtui tunnistamalla ne prosessin osa-alueet, joiden koettiin olevan tärkeimpiä kokonaisuuden kannalta tai aiheuttavan tyypillisesti eniten ongelmia. Tutkijan luoma konstruktio on johtamismalli, jossa aliurakoiden johtaminen on jaettu kolmeen eri vaiheeseen ja lisäksi kuvattu kolmelle eri työntekijälle. Jakamalla kuvausta pienempiin osiin saatiin jokaisesta kuvauksesta yksityiskohtaisempi. Näin mallista muodostui myös visuaalisesti selkeämpi ja asioiden kriittisyyden painotus mahdollistui eri rooleissa.
Date2015-03-20T12:46:20Z
Date2019-05-23T11:06:06Z
Date2015-03-20T12:46:20Z
Date2019-05-23T11:06:06Z
Date2015
Date2015-04-08
Typefi= Diplomityö | en=Master’s thesis (technology)|; masterThesis
Identifier
IdentifierURN:NBN:fi:tty-201503201132
Languagefi
RightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
RightsopenAccess
Formatvii, 100
Formatfulltext