Search the portal

Please enter a term

Full record

Title3D Printed Prototypes of Cast Metal Denture Frameworks Fabricated by Laser Stereolithography Printer // Лети метални конструкции по 3D принтирани прототипи чрез лазерен стереолитографски принтер
AuthorPreslav Penchev / Преслав Пенчев
Subject(s)stereolithography; additive technology; 3D printed object; SLP (Selective Laser Polymerization); castable resin; Дентално материалознание / Dental materials science
AbstractAdditive technologies represent a relatively new direction in the development of dental medicine. An essential characteristic of additive manufacturing technology is the fabrication of details with a complex configuration of their surface and core. In addition, it allows the simultaneous production of a considerable number of details. Thereby the additive manufacturing saves time and allows the fabrication of intricate objects. The additive technologies in dental medicine are used to manufacture dentures, denture prototypes, cast, or models for further denture manufacturing. One of the most commonly used additive manufacturing method, also used in dentistry, is stereolithography. This technology has been well known for four decades, but there are fundamental issues that remain unsolved. Besides, contemporary dental practice tries to integrate this new approach into conventional methods for denture fabrication. Therefore, the presented scientific research aims to improve the conditions for the fabrication of cast metal dentures using 3D printed prototypes manufactured by laser stereolithography printer and improve the casting conditions by integrating innovative fabrication methods in practice.Сравнително ново направление в денталната медицина е технологията за послойно изграждане на протезни конструкции. Незаменимо качество на адитивните технологии е, че предоставя възможност да се създават сложни детайли по отношение на своята повърхност и сърцевина. Наред с това позволяват изработването на редица обекти едновременно, като по този начин спестяват време и дават възможност за материализиране на детайли, чието създаване досега е било невъзможно. В денталната медицина, адитивните технологии могат да се използват за изработка на протезни конструкции, техни прототипи, които в последствие да бъдат отлети, или работни модели, които да служат за завършване на протезната конструкция. Един от най-достъпните и развити (респективно широко застъпени в денталната медицина) методи за 3D принтиране е стереолитографията. Това е технология позната на човечеството от близо четири десетилетия, но въпреки това продължава търсенето на решения на някои фундаментални въпроси. Заедно с това интерес за практиката представлява интегрирането на този съвременен подход в конвенционалните методи на изработка на протезни конструкции. Именно поради тази причина целта на настоящия научен труд е да се проучат възможностите за изработване на лети метални конструкции по 3D принтирани прототипи чрез лазерен стереолитографски принтер, както и да се подобрят условията за леене, чрез интегриране на иновативни технологични подходи.
Date2021-03-08T12:35:03Z
Date2021-03-08T12:35:03Z
Date2020
Typethesis
Identifier
Formatapplication/pdf
Formatapplication/pdf
Formatapplication/pdf
PublisherMedical University of Varna