Search the portal

Please enter a term

Full record

TitleAdapted Techniques for Providing First Aid in Mass Casualty Incidents // Адаптирани техники за оказване на долекарска помощ при инциденти с голям брой пострадали
AuthorTeofan Kuyumdzhiev / Теофан Куюмджиев
Subject(s)mass casualty incidents (MCI); victims; emergency response; first aid; rescue; awareness; Медицина на бедствените ситуации / Disaster Medicine
AbstractThis study aims to prove the need for training of the whole population in first aid for faster control of the adverse consequences in the area of the accident. We developed a methodology for training and adaptation of professional medical knowledge to reveal the potential of the eyewitnesses. The development of a methodology for their training and adaptation of modern medical emergency response algorithms aims at citizens’ active participation in rescue operations and winning the "golden hour" for the patient. In a society of growing deficit of medical specialists, reserves must be sought everywhere among the active and motivated fellow citizens without medical education, who turned out to be accidental witnesses of Mass Casualty Incidents (MCI). To this end, adapted techniques for providing pre-medical care in case of incidents with a large number of victims are being developed by analyzing national and international practices and examining the awareness and readiness of the population to provide pre-medical care to victims.Цел на настоящето изследване е да се докаже необходимостта от обучение на цялото население на първа медицинска помощ в района на инцидента, за по-бързо овладяване на неблагоприятните последствия и разработване на методика за обучение и адаптиране на професионалните медицински познания, за да се разкрие потенциала на очевидците. Изработването на методика за обучението им и адаптиране на съвременните лечебни спешни алгоритми на реакция цели активното им участие в спасителните мероприятия и спечелването за болния на „златния час“. В обществото ни има все по-нарастващ дефицит от медицински специалисти, резерви трябва да се търсят навсякъде сред активните и мотивирани граждани без медицинско образование, оказали се случайни свидетели на инцидент с голям брой пострадали (ИГБП). Основната теза на настоящият дисертационен труд е, че долекарската помощ е изключителна важна като реакция в първите моменти след настъпилото бедствие, но потенциалът ѝ за допълване с нови техники и адаптирането им за немедиците е неосъзнат и малко използван за нуждите на обществото при справяне с бедствия и пораженията им върху хората . Ние предлагаме адаптирани техники за оказване на долекарска помощ при инциденти с голям брой пострадали като се анализираме националните и международни практики.
Date2021-02-08T07:28:05Z
Date2021-02-08T07:28:05Z
Date2020
Typethesis
Identifier
Formatapplication/pdf
Formatapplication/pdf
Formatapplication/pdf
PublisherMedical University of Varna