Search the portal

Please enter a term

Full record

TitleVELIKONEDELJSKI KRIŽNIKI - ZEMLJIŠKI IN GORSKI GOSPODJE
TitleDIE DEUTSCHHERREN VON GROß SONNTAG, LAND- UND BERGHERREN
AuthorZore, Simon
Subject(s)križniki; redovna knjiga; komenda; urbar; zajem; gora; gornina; vinogradniško pravo; gorske bukve; gorske pravde; gorski gospod; sogorniki; Deutschen Orden; Ordenbuch; Kommende; Urbar; Leithe; Berg; Bergrecht; Bergrectbüchel; Bergrecthen; Bergherr; Bergholden; info:eu-repo/classification/udc/347.235(091)(043.3)
Abstract

V magistrski nalogi sem opisal velikonedeljski križniški red in njegovo delovanje na političnem, verskem in gospodarskem področju. Red, ki je nastal v času križarskih vojn, je prišel v ormoški okoliš na povabilo Friderika Ptujskega in ob njegovem boku premagal madžarske sovražnike. Po slavni zmagi v času velikonočnih praznikov je kraj, kjer se je bíla krvava bitka, dobil ime Velika Nedelja in je postal središče obsežne križniške posesti. Slednja se je iz leta v leto vztrajno povečevala, njena dobra organizacija pa je omogočila hiter razvoj agrarnih dejavnosti, med katerimi še posebej izstopa vinogradništvo. Sočasno se je razvijalo razmeram in posebnostim na vinski gori prilagojeno specialno pravo, ki je doživelo vrhunec z najpomembnejšim spomenikom v slovenski pravni zgodovini – gorskimi bukvami. V njih še posebej izstopajo členi, ki določajo začetek trganja grozdja, obveznosti vinogradnikov glede vzdrževanja vinogradov in skupnih delov, obveza navzočnosti na gorski pravdi ipd. Kljub njihovi obsežnosti pa je v praksi gorskih pravd pogosto prihajalo do odločanja v nasprotju s postavljenim pravom, predvsem pa do prilagajanja trenutnim potrebam in načelu pravičnosti. Zato so prav zapisniki gorskih pravd tisti, ki nam dajejo nazorno sliko o vsakdanjem pravnem življenju v vinski gorici. Pravde so celo na področju kazenskega prava pogosto inkriminirale dejanja, ki po bukvah sploh niso bila kazniva, ali pa so določala dodatne, pravičnosti ustrezajoče kazni. Še zlasti so zanimiva tudi nekatera procesna vprašanja gorskopravnega postopka, prilagojena specifikam življenjskih razmer v vinski gorici. Križniki so bili dobri zemljiški in gorski gospodje, predvsem pa so kot skrbni gospodarji doumeli, da lahko dober pridelek zagotovijo le zadovoljni pridelovalci, zato na Velikonedeljskem nikoli niso bili organizirani kmečki punti.

In meiner Magisterarbeit habe ich den Deutschen Orden beschrieben und seine Wirkung auf dem politischen, religiösen und wirtschaftlichen Bereich in der Region Velika Nedelja. Der Orden, der in der Zeit des Kreuzzuges entstanden ist, kam erst nach der Einladung von Friderik Ptujski in die Umgebung von Ormož und an seiner Seite haben sie die ungarischen Feinde bezwungen. Nach dem ruhmhaften Sieg in Zeiten der Osterfeiertage, hat der Ort, wo sich die blutige Schlacht ereignet hat, den Namen Velika Nedelja bekommen und wurde zum Zentrum des umfangreichen Besitzes des Deutschen Ordens. Der Besitz wurde Jahr für Jahr ständig größer, ihre gute Organisation hat ihnen eine schnelle Entwicklung auf dem Bereich der Landwirtschaft ermöglicht, unter denen der Weinbau hervor sticht. Gleichzeitig hat sich das auf die Umstände und Besonderheiten in Berg angepasste spezielle Recht entwickelt, das ihren Höhepunkt mit dem allerwichtigstem Denkmal in der slowenischen Rechtsgeschichte, das Bergrechts-Büchel. In denen die Artikel hervortreten, die den Anfang der Weinernte bestimmen, die Verpflichtung der Winzer für die Erhaltung der Weinberge und der gemeinsamen Landschaft, die Pflicht der Anwesenheit bei Bergrechten usw. Trotz ihres Umfangs kam es in der Praxis der Bergrechte sehr oft dazu, dass man sich gegen das gesetzte Recht entschieden hat, vor allem kam es zur Anpassung der momentanen Bedürfnisse und dem Prinzip der Gerechtigkeit. Deswegen sind Protokolle der Bergrechte, diejenigen die uns einen genauen Überblick des alltäglichen rechtlichen Lebens in dem Gebiet Berg verschaffen. Gerichtsverfahren haben auch in dem Bereich des Strafrechts oft Handlungen inkriminiert, die nach dem Bergrechts-Büchel überhaupt nicht strafbar waren oder zusätzliche, der Gerechtigkeit angemessene Strafen. Interessant sind auch einige Prozessfragen des Bergrechts-Verfahrens, angepasst an die spezifischen Lebensbedingungen in Berg.

PublisherS. Zore
ContributorHolcman, Borut
Date2017-03-08
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Identifier
Identifier
Identifier
Languageslv
Formatapplication/pdf
AudienceStudents
SourceOrmož
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess