Search the portal

Please enter a term

Full record

Title3D PREDSTAVITVE ELEKTROMAGNETNEGA SEVANJA NADZEMNIH VODOV
Title3D PRESENTATIONS OF ELECTROMAGNETIC RADIATION FOR OVERHEAD LINES
AuthorMunda, Marko
Subject(s)400 kV daljnovod; električno polje; magnetno polje; numerični izračun; 3D predstavitve; 400 kV power line; electric field; magnetic field; numerical calculation; 3D presentations; info:eu-repo/classification/udc/[004.92:537.531]:621.315.1(043.2)
Abstract

V magistrski nalogi so prikazane različne 3D predstavitve elektromagnetnega sevanja nadzemnih vodov, da bo le–to razumljivo čim širšemu krogu ljudi, ki niso eksperti za tovrstno področje. Poudarek je na izpostavljenosti ljudi vplivom elektromagnetnega sevanja, zato smo naredili poenostavljen numerični model človeka in ga umestili pod daljnovod. Vse predstavitve elektromagnetnega sevanja so narejene na podlagi rezultatov numeričnih izračunov v programskem orodju EleFAnT. Za numerični izračun, ki temelji na metodi končnih elementov, je uporabljen 3D model 400 kV daljnovoda. Poleg 3D predstavitve v obliki animacij in prostorskih slik, so prikazane tudi klasične predstavitve polja v postprocesorju numeričnega programa.

In this master thesis different 3D presentations of electromagnetic radiation for overhead lines are presented so that they are understood by a wide range of people who are not experts in this field. Our focus is on a human exposure to electromagnetic radiation. Therefore we created a simplified numeric human figure which we placed under the overhead lines. All presentations are made on the basis of numerical calculations by a software tool named EleFAnT. A 3D model of 400 kV overhead lines is used for numerical calculation which is based on a finite element method. In addition to the 3D presentations of the field in a form of animations and volume images, classic presentations in postprocessor of numerical software are also presented.

PublisherM. Munda
ContributorKitak, Peter
Date2015-05-22
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Identifier
Identifier
Identifier
Languageslv
Formatapplication/pdf
AudienceStudents
SourceMaribor
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess