Search the portal

Please enter a term

Full record

Title3D digitalizacija eksponatov kulturne dediščine in potencialna uporaba pridobljenih podatkov
Title3D digitization of cultural heritage exhibits and the potential use of acquired data
AuthorŠkafar, Benjamin
Subject(s)3D digitalizacija; kulturna dediščina; virtualna predstavitev; dodajalne tehnologije; uporaba podatkov; replika; kalup; 3D digitization; cultural heritage; virtual presentation; additive technologies; data use; replica; mold; info:eu-repo/classification/udc/[004.93+004.946]:069.4(043.2)
Abstract

Skrb za kulturno in zgodovinsko dediščino je odraz posameznika in naroda do preteklosti in sedanjosti, zato jo moramo spoštovati in negovati. Pri tem so nam vedno bolj v pomoč sodobne tehnologije, ki nam omogočajo vedno enostavnejše rokovanje s pomembnimi predmeti naše preteklosti in predstavitev le-teh širši javnosti. V tem delu smo na primeru muzejskih eksponatov predstavili in izvedli tehnike 3D digitalizacije, obdelavo podatkov in nadaljnjo uporabo le-teh v virtualnem in realnem svetu. S tem smo želeli prikazati možnosti, ki jih ponuja uporaba sodobne tehnologije na tem področju in raznolikost uporabe pridobljenih podatkov. Za zajem podatkov smo uporabili 3D skener in fotoaparat. Za virtualno rabo in predstavitev predmeta smo uporabili ustrezne računalniške programe in postopke za 2D in 3D prikaz. S pomočjo dodajalnih tehnologij smo izdelali replike digitaliziranih predmetov, ki smo jih uporabili pri izdelavi mehkih kalupov za male serije. Eksperimentirali smo z različnimi materiali za končne izdelke. Ovrednotili smo rezultate našega dela.

Concern about cultural and historical heritage is a reflection of the individual and the nation towards the past and present, so we have to respect and nurture it. In doing so modern technologies are increasingly helpful by enabling us easier handling with important objects of our past and presenting it to the general public. In this work we have presented and carried out the techniques of 3D digitization, data processing and its further use in the virtual as well as real world, in the case of museum exhibits. Therewith we wanted to show the possibilities offered by using modern technologies in this field and the diversity of the acquired data usage. A 3D scanner and a camera have been used for collecting data. Appropriate computer programs and proceedings for 2D and 3D display have been used for the virtual use and the object’s presentation. Using additive technologies we produced replicas of digitized objects which we used for the making of soft molds for small series. We experimented with various materials for final products and evaluated the results of our work.

PublisherB. Škafar
ContributorPogačar, Vojmir
Date2014-06-03
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Identifier
Identifier
Identifier
Languageslv
Formatapplication/pdf
AudienceStudents
SourceMaribor
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess