Search the portal

Please enter a term

Full record

TitlePorovnání vybraných softwarových prostředků v prostředí Darknet
TitleComparison of selected software tools in an environment Darknet
AuthorBušta, Jan
Subject(s)software; deep web; Freenet; Darknet; porovnávání; I2P; TOR; comparison; I2P; Freenet; TOR; deep web; Darknet; software
Abstract

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku týkající se Darknetu. Cílem práce je popsat síť Darknet, charakterizovat vybrané softwary, které umožňují připojení do Darknetu, tyto softwary porovnat a doporučit software potenciálnímu uživateli, který nejvíce vyhovuje daným kritériím. První část je věnovaná teorii a popisuje Darknet z historického a obsahového hlediska. Dále jsou zde popsány softwary, pomocí kterých se lze do Darknetu dostat. Ve druhé části jsou tyto softwary porovnávány pomocí předem vymezených kritérií. V závěru práce je vyhodnocen software I2P jakožto nejvhodnější pro potenciálního uživatele.

This thesis focuses on issues related to a Darknet. The main goal of this thesis is to describe the Darknet network, characterize selected software that allows connections to the Darknet, compare these software and recommend potential users the software, that best suits the given criteria. The first part is devoted to the theory of the Darknet and describes the Darknet from a historical and content perspective. It further describes the software by which you can get into the Darknet. In the second part are compared these software by using pre-defined criteria. In the conclusion is evaluated software I2P as the best solution for potential users.

PublisherVysoká škola ekonomická v Praze
ContributorsKlíma, Tomáš; Sova, Martin
Date2015-06-15
Typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Bachelor's thesis; Bakalářská práce
Formatapplication/pdf
Identifier
Languagecs
RightsVysokoškolské kvalifikační práce obhájené na VŠE jsou veřejně dostupné online. https://knihovna.vse.cz/navody/vskp
RightsTheses and disertations defended at University of Economics, Prague are freely available online. https://knihovna.vse.cz/navody/vskp