Search the portal

Please enter a term

Full record

TitleAnalýza neziskových organizací v oblasti zahraniční rozvojové pomoci v České republice 1989-2013
TitleANALYSIS OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSISTANCE IN CZECH REPUBLIC 1989-2013
AuthorVránová, Gabriela
Subject(s)ODA; Arcidiecézní charita Praha; Člověk v tísni; ADRA; nestátní neziskové organizace; zahraniční rozvojová pomoc; CARITAS OF THE ARCHDIOCESE OF PRAGUE; People In Need; international development aid; ADRA; ODA; nonprofits
Abstract

Diplomová práce se zabývá rolí neziskových organizací v oblasti zahraniční rozvojové pomoci, především analyzuje strukturu jejich financování a propojení s výdaji státního rozpočtu. Celkové výdaje na oficiální rozvojovou pomoc jsou zasazeny do struktury státního rozpočtu, dále jsou kvantifikovány příjmy ve vybraných neziskových organizacích a je nastíněna jejich struktura. Kromě financování se práce zabývá rovnež legislativní úpravou, shrnuty jsou změny, které přináší nový občanský zákoník. V práci jsou využity analytické, srovnávací a popisné metody, pomocí kterých autorka dochází k závěru, že podoba projektů realizovaných neziskovými organizacemi, může být zásadně ovlivněna Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce a dotacemi, které organizace mohou získat od státu.

The thesis analyzes the role of NGOs in the field of international development assistance, mainly analyzes the structure of funding and links with the expenditures of the state budget. Total expenditures on official development assistance are set into the structure of the state budget, revenues are quantified in selected non-profit organizations and their structure is outlined. The thesis also covers legislative changes introduced by the new Civil Code. There are used analytical, comparative and descriptive methods by which the author comes to the conclusion that the form of projects implemented by non-profit organizations can be influenced by the Concept of development assistance and subsidies which can be obtained from the state.

PublisherVysoká škola ekonomická v Praze
ContributorsDoležalová, Antonie; Vebrová, Ludmila
Date2014-06-16
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis; Master's thesis; Diplomová práce
Formatapplication/pdf
Identifier
Languagecs
RightsVysokoškolské kvalifikační práce obhájené na VŠE jsou veřejně dostupné online. https://knihovna.vse.cz/navody/vskp
RightsTheses and disertations defended at University of Economics, Prague are freely available online. https://knihovna.vse.cz/navody/vskp