Search the portal

Please enter a term

Full record

TitleMožné scénáře budoucího vývoje v Mali
TitleAlternative scenarios of future development of the Mali crisis
AuthorHankeová, Tereza
Subject(s)scenáristika v mezinárodních vztazích; Mali; konflikty; Mali; conflicts; scenario building in international relations
AbstractPakliže historie se zabývá minulostí a sociologie současností, nemohly by mezinárodní vztahy být orientovány na budoucnost? Na případu maliské krize lze ilustrovat výhody aplikace scenáristické metody, která přináší stupeň relevance teoriím mezinárodních vztahů. Sever Mali byl tradičně izolovaným územím jak geograficky, tak politicky i ekonomicky. Od počátku roku 2012 zde opět vypukly boje a potvrdila se sílící hrozba islamistických skupin v Sahelu. Tato práce se primárně zabývá možným budoucím vývojem krize, kterou zapříčinil komplexní sled souvislostí. Rozbor událostí, které krizi předcházely, umožní vymezit klíčové faktory, jež krizi budou nadále ovlivňovat i do budoucna. Zároveň jsou určeny klíčové neznámé, které by mohly zcela narušit očekávatelný vývoj. Podle zvolené metodiky nové scenáristiky jsou výstupem této práce čtyři scénáře nastiňující alternativy budoucího vývoje v severním Mali. Liší se od sebe různou souhrou aktérů a klíčových neznámých a časovou či prostorovou dynamikou.As history is focused on the past and sociology deals with the present, shouldn't be international relations oriented towards the future? On the concrete example of Mali crisis are demonstrated the advantages of the scenario building method, which enhances the relevance of theories of international relations. Northern Mali has been traditionally isolated geographically, politically and economically. Since the beginning of 2012, fights broke out again. The rising threat of Islamist groups was confirmed in the Sahel. This thesis primarily deals with the potential evolution of the Malian crisis, which has been caused by a complex set of interactions. The analysis of events preceding the crisis enables to define driving factors, which will continue to influence the crisis in the future. In addition are defined key uncertainties that could substantially reverse its predictable evolution. Four scenarios outlining alternative future development in northern Mali will be constructed in accordance with a chosen new scenario building method. They differ from each other by varied interactions between key actors and key unknowns and by their temporal and spatial dynamics.
PublisherVysoká škola ekonomická v Praze
ContributorsKváča, Vladimír; Kochan, Jan
Date2014-06-11
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis; Master's thesis; Diplomová práce
Formatapplication/pdf
Identifier
Languagecs
RightsVysokoškolské kvalifikační práce obhájené na VŠE jsou veřejně dostupné online. https://knihovna.vse.cz/navody/vskp
RightsTheses and disertations defended at University of Economics, Prague are freely available online. https://knihovna.vse.cz/navody/vskp