Search the portal

Please enter a term

Full record

Title"Stipulationes Iudiciales" en el procedimiento formulario del derecho romano
AuthorGómez Jordán, Albert
ContributorsGómez Buendia, Carmen; Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Privat, Processal i Financer
Subject(s)Dret romà; Procediment formulari; Estipulacions judicials; Derecho romano; Procedimiento formulario; Estipulaciones judiciales; Roman Law; Formulary procedure; Stipulationes iudiciales; Ciències Socials i jurídiques; 34
Abstract

El present treball de recerca se centra en les “stipulationes iudiciales” com a categoria jurídic-processal dins del procediment formulari del Dret romà. El treball es divideix en tres parts, una primera part on s’examina la classificació de Pomponi a Pomp. 26 ad Sab. D. 45,1,5pr. i es porta a terme una anàlisi general de les estipulacions processals (pretòries i judicials); una segona part que ve dedicada a l’estudi detallat de les “stipulationes” o “cautiones” identificades a les fonts en relació amb les accions en els procediments de les quals podien sorgir; i una tercera part en la qual s’analitza el fonament formulari de les estipulacions judicials, amb especial referència a l’”officium iudicis” del “iudex privatus” i al paper de la jurisprudència en relació amb aquests mecanismos processals. Finalment, a l’apartat dedicat a les conclusions, es defineix la categoria de “stipulationes iudiciales”, es diferencien els diversos tipus de “cautiones”, s’identifiquen les clàusules de les fórmules de les accions que haurien habilitat al jutge a imposar o a facilitar una estipulació judicial i tot això es projecta en el paper de l’”officium iudicis” del jutge del procediment formulari, prenent en consideració la possible influencia de la jurisprudència romana en l’heterogeneïtat de la praxi judicial romana.

El presente trabajo de investigación se centra en las “stipulationes iudiciales” como categoría jurídico-procesal dentro del procedimiento formulario del Derecho romano. El trabajo se divide en tres partes, una primera parte donde se examina la clasificación de Pomponio recogida en Pomp. 26 ad Sab. D. 45,1,5pr. y se lleva a cabo un análisis general de las estipulaciones procesales (pretorias y judiciales); una segunda parte que viene dedicada al estudio pormenorizado de las “stipulationes” o “cautiones” identificadas en las fuentes en relación con las acciones en cuyos procedimientos podían surgir; y una tercera parte en la que se analiza el fundamento formulario de las estipulaciones judiciales, con especial referencia al “officium iudicis” del “iudex privatus” y al papel del jurisprudencia en relación con estos mecanismos procesales. Finalmente, en el apartado dedicado a las conclusiones, se define la categoría de “stipulationes iudiciales”, se diferencian los diversos tipos de “cautiones”, se identifican las cláusulas de las fórmulas de las acciones que habrían habilitado al juez a imponer o facilitar una estipulación judicial y todo ello se proyecta en el papel del “officium iudicis” del juez del procedimiento formulario, tomando en consideración la posible influencia de la jurisprudencia romana en la heterogeneidad de la praxis judicial romana.

This research work focuses on “stipulationes iudiciales” as a legal-procedural category within the formulary procedure of Roman Law. The work is divided into three parts, the first of which examines the classification of Pomponius as set out in Pomp. 26 ad Sab. D. 45,1,5pr. and a general analysis of the procedural stipulations (“praetoriae” and “iudiciales”) is carried out; a second part is dedicated to the detailed study of the “stipulationes” or “cautiones” identified in the sources in relation to the actions in whose proceedings they could arise; and a third part analyses the formal basis of the judicial stipulations, with special reference to the “officium iudicis” of the “iudex privatus” and the role of the jurisprudence in relation to these procedural mechanisms. Finally, in the section devoted to conclusions, the category of “stipulationes iudiciales” is defined, the various types of “cautiones” are differentiated, the clauses of the formulas of the actions that would have enabled the judge to impose or facilitate a judicial stipulation are identified, and all this is projected in the role of the “officium iudicis” of the judge of the formulary procedure, taking into consideration the possible influence of the Roman jurisprudence on the heterogeneity of Roman judicial practice.

Date2020-07-17
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Identifier
Languagespa
RightsADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
Formatapplication/pdf
Format455 p.
PublisherUniversitat Rovira i Virgili
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)