Search the portal

Please enter a term

Full record

TitleA conceptual model for the management of sustainable healthcare projects based on community-academic partnerships // Концептуален модел за устойчиво управление на здравни проекти, базирани на общностно-академични партньорства
AuthorDokova, Aneta / Докова, Анета
Subject(s)community-academic partnership; sustainable health care projects; direct inquiry; focus groups; conceptual model; Икономика и управление на здравеопазването / Healthcare Management
Abstract[EN] Community-based participatory research (CBPR) is successfully applied in the developed countries for the implementation and the sustainable development of specialized projects and programmes in public health aimed at improving the health of the vulnerable communities of the population. The aim of the dissertation is to study the characteristics of the community-academic models (CAM) in the management of such projects, on the one hand, and the awareness and attitudes of young researchers, students and stakeholders about the feasibility of these models in Bulgarian conditions, on the other hand. We made content analysis of seven international scientific projects in the field of public health published in the period 2010 – 2014 and in 2013-2015 we conducted a survey among 42 PhD students in medicine, 19 masters and 38 bachelors in health care management, 27 masters and 16 bachelors in nursing management from the Medical University of Varna. We conducted focus groups and in-depth interviews with 14 university professors, 15 representatives of non-governmental organisations (NGOs) and 19 representatives of the local administration in Varna. Unsatisfactory level of awareness was established among the students of health care management and nursing care, and especially among the PhD students, on the issues of the CBPR approach. The negative attitudes prevail concerning the possibilities of its application under Bulgarian conditions. The need for a problem-oriented training is obvious for the students in the Bachelors’, Masters’ and PhD programmes. The representatives of the academic community, NGOs and the stakeholders express their critical opinion about the state-of-the art in Bulgaria and make specific recommendations for the effective implementation of CAM in the health projects management, which include large-scale explanatory work among the target communities, improvement of the legal regulations, innovative training in CBPR for the future public health professionals and the scientific researchers in the traditional and the new adequately institutionalized university structures together with widening the collaboration between the communities and the academia. The proposed conceptual model of community-academic partnerships summarises the successful international experience and can be used for the purposes of the management of sustainable health projects in Bulgaria, too. The main factors for the implementation of the CBPR approach include the establishment of academic CBPR networks, the introduction of team approaches to this type of research, mentorship of students and university staff, allocation of scholarships for CBPR-oriented students and young researchers, annual allocation of university resources to support CBPR projects, dissertation studies and establishment of specialized CBPR centres at the universities ///////// ///////// [BG] Подходът за научни изследвания, базирани на общностно участие (CBPR), се използва успешно в развитите страни за реализация и устойчиво развитие на специализирани проекти и програми в общественото здравеопазване с цел подобряване на здравето на нуждаещи се общности от населението. Целта на настоящия дисертационен труд е да се проучат както същностните характеристики на моделите за общностно-академични партньорства (ОАП) при управлението такива проекти, така и информираността и нагласата на млади учени, студенти и общественици за приложимостта на тези модели в българските условия. Ние проведохме съдържателен анализ на седем международни чуждестранни научно-изследователски проекта в областта на здравеопазването, публикувани през 2010-2014 г., а през 2013-2015 г. - анкетно проучване сред 42 докторанти по медицина, 19 магистри и 38 бакалаври по здравен мениджмънт, 27 магистри и 16 бакалаври по управление на здравните грижи от Медицинския университет-Варна, фокусни групи и дълбочинни интервюта - сред 14 университетски преподаватели, 15 представители на неправителствени организации (НПО) и 19 - на администрацията в гр. Варна. Установява се незадоволителна информираност на студентите по здравен мениджмънт и управление на здравните грижи и особено на докторантите по медицина по проблематиката на CBPR-подхода. Преобладават отрицателните нагласи относно възможностите за приложението му в българските условия. Очевидна е необходимостта от провеждане на проблемно-ориентирано обучение на студентите в бакалавърските, магистърските и докторантските програми. Представителите на университетската общност, НПО и заинтересованите страни изразяват критичното си отношение към съвременната ситуация, но препоръчват конкретни препоръки за ефективна реализация на ОАП при управлението на здравните проекти - провеждане на широка разяснителна работа сред целевите общности, усъвършенстване на нормативната уредба, иновативно обучение по CBPR-подхода на бъдещите специалисти в системата на общественото здравеопазване и научните работници в традиционните и новите адекватно институционализирани университетски структури и задълбочаване на сътрудничеството между общността и изследователите. Разработеният концептуален модел на ОАП отразява успешния чуждестранен опит и може да се използва за целите на управлението на устойчиви здравни проекти у нас. Основните предпоставки за прилагането на CBPR-подхода включват изграждането на академични изследователски мрежи; внедряването на екипните подходи към този подход; менторството на преподаватели и студенти; предоставянето на целеви стипендии за студенти и млади учени; ежегодното определяне на университетски ресурси за подкрепа на CBPR-проектите, разработка на дисертационни трудове и изграждане на специализирани CBPR-центрове по места. /// Ключови думи: общностно-академично партньорство, устойчиви здравни проекти, преки анкети, фокусни групи, концептуален модел
Date2019-08-09T09:27:31Z
Date2019-08-09T09:27:31Z
Date2016
Typethesis
Identifier
Formatapplication/pdf