Search the portal

Please enter a term

Full record

TitleAdvantages of α-adrenomimetic Decongestants over Conventional Chemical Agents for Gingival Retraction in Order to Avoid Adverse Systemic Side Effects //// Предимства на алфа-адреномиметичните деконгестанти пред конвенционалните химични агенти за гингивална ретракция с цел избягване на нежелани системни странични ефекти
AuthorKatreva-Bozukova, Iveta / Катрева-Бозукова, Ивета
Subject(s)decongestants; nasal; gingival retraction; alternative substances; Xylometazoline Hydrochloride; Ортодонтия / Orthodontics
Abstract[EN] The present scientific research studies the possibilities of experimental substances for chemo-mechanical retraction of the gingival groove belonging to the group of α-adrenergic sympathomimetic decongestants. The effect of two alternative substances is tested and proven – the nasal decongestant 0,05% Xylometazoline Hydrochloride, and the ophthalmic decongestant 0,05% Tetrahydrozoline Hydrochloride. They provide sufficient temporary and reversible retraction of the free gingival margin without causing adverse effects on the patient’s oral and overall health. A clinical protocol for direct application of the nasal drops 0.05% Xylometazoline is presented to facilitate the dental specialists when introducing the method in their everyday practice. An experimental gel is created and developed on the base of 0.05% Xylometazoline Hydrochloride which applied clinically demonstrates effective retraction ability and perspicuity of the prosthetic field. The subject of this thesis remains relevant even for the modern digital impression methods –present and future of prosthetic dental medicine. ////////// ////////// [BG] Локалните и системни странични ефекти на конвенционалните импрегниращи агенти за обработка на ретракционните корди стимулират търсенето и въвеждането на алтернативни вещества в клиничната практика при подготовката на протезното поле за лечение с неснемаеми конструкции. Настоящата научна разработка проучва възможностите на експериментални вещества за химико-механична ретракция на венечната бразда от групата на α-адренергичните симпатикомиметични деконгестанти. Проследен и доказан е ефектът от приложението на две алтернативни вещества – назалния деконгестант 0,05% ксилометазолин хидрохлорид и очния деконгестант 0,05% тетрахидрозолин хидрохлорид, които осигуряват достатъчно по степен временно и обратимо отдръпване на свободния венечен ръб, без да причиняват нежелани странични ефекти върху здравето на пациентите. Предложен е клиничен протокол за работа с назалните капки 0,05% Xylometazolin, който да улесни лекарите по дентална медицина при въвеждане на метода в ежедневната им практика. Създаден е експериментален гел на основата на 0,05% ксилометазолин хидрохлорид, който демонстрира отлична ретракционна способност и прегледност на протезното поле при клиничното му приложение. Темата на дисертационния труд остава актуална и за съвременните дигитални отпечатъчни методи – настояще и бъдеще в протетичната дентална медицина.
Date2019-08-09T11:54:28Z
Date2019-08-09T11:54:28Z
Date2015
Typethesis
Identifier
Formatapplication/pdf