Search the portal

Please enter a term

Full record

TitleAlteration of some antioxidant enzymes, inflammatory and metabolic markers in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) // Промяна на някои антиоксидантни ензими, възпалителни и метаболитни маркери при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)
AuthorStratev, Velin / Стратев, Велин
Subject(s)chronic obstructive pulmonary disease (COPD); exacerbation; bronchial obstruction; lung function; Белодробни болести / Pulmonary Diseases; Вътрешни болести / Internal Diseases
Abstract[EN] Primary objective of this study is to examine the levels of antioxidant enzymes and CRP in patients with COPD, in a period of exacerbation and stable stage of the disease and to identify associations with their levels to bronchial obstruction, smoking, as well as metabolic disorders and anthropometric indicators. It is established that the duration and severity of smoking are risk factors leading to chronic inflammation and increased oxidative stress, associated with impaired pulmonary function as well. Increased chronic inflammation is registered with CORD patients as measured by the CRP levels and raised oxidative stress, which on its behalf is measured by decrease in the antioxidant enzymes levels associated with impaired lung function in those patients. The above is a ground for conclusion that these processes take significant part in the pathogenesis of the disease. Exacerbation is a critical event in the course of disease, whereupon there is a further increase in the inflammatory response and oxidative stress; the antioxidant status of patients recovers after treatment but does not reach that of patients with stable stage of the disease. /////////////// ////////////// [BG] Основната цел на настоящото проучване беше да се изследват нивата на антиоксидантните ензими и CRP при пациенти с ХОББ в период на екзацербация и стабилен стадий на заболяването и да се установят асоциациите на нивата им с бронхиалната обструкция, тютюнопушенето както и с метаболитните нарушения и антропометричните показатели. Ние намерихме, че продължителността и тежестта на тютюнопушене са рискови фактори, които водят до повишено хронично възпаление и повишен оксидативен стрес, като се асоциират с влошена бeлодробна функция. При пациенти с ХОББ е налице повишено хронично възпаление, измерено чрез нивата на CRP и повишен оксидативен стрес, измерен чрез понижение нивата на антиоксидантните ензими, което се асоциира с влошена белодробна функция при тези пациенти. Това дава основание да се заключи, че тези процеси взимат съществено участие в патогенезата на болестта. Екзацебрацията е критично събитие в хода на болестта, при което се наблюдава допълнително повишение на възпалителния отговор както и повишен оксидативен стрес, като антиоксидантният статус на пациентите се възстановява след лечение, но не достига този при пациенти със стабилно заболяване.
Date2019-08-09T09:06:44Z
Date2019-08-09T09:06:44Z
Date2014
Typethesis
Identifier
Formatapplication/pdf