Search the portal

Please enter a term

Full record

TitleAdvantages of Robotic Surgery over Laparoscopic Surgery and Open Surgery in the Treatment of Endometriosis /// Предимства на роботизираната хирургия пред лапароскопската хирургия и отворената хирургия при лечението на ендометриоза
AuthorDelchev, Yancho / Делчев, Янчо
Subject(s)endometriosis; surgical treatment; sterility; infertility; robot-assisted surgery; Акушерство и гинекология / Obstetrics and Gynaecology
AbstractEndometriosis is a common disease as an endometrial tissue develops at an ectopic site, causing damage to various tissues and organs in the body. It is characterized by a wide variety of symptoms and disease progression, affecting various tissues and organs, as well by great variety of therapeutic methods and treatment outcomes. Still upon discussion are the classification system, etiology theories, recurrence prognosis and the outcomes of the disease. Treatment of endometriosis ca be conservative, operative or additional treatment. Contemporary recommendations for the treatment of endometriosis require surgical treatment as preferred method at advanced stages of endometriosis, in cases of indicative symptoms, in deep infiltrating endometriosis (DIE), sterility, etc. Operative treatment of endometriosis, alone or in combination, can be performed by open surgery, laparoscopic surgery or robotic surgery. The right choice of the most appropriate method for performing surgical treatment for each patient with endometriosis is a serious challenge and therefore this study explores, compares and analyses the advantages of the various surgical approaches for surgical treatment of endometriosis - with results from own prospective study, own retrospective study and published studies of endometriosis operations at different stages. Operative and postoperative indicators, characteristics of different surgical methods related to endometriosis are considered. A brand new algorithm for selecting the most appropriate operative method for the surgical treatment of endometriosis is proposed.Ендометриозата е заболяване, при което ендометриална тъкан се развива на ектопично място, като е възможно да причини увреждания на различни тъкани и органи в тялото. Характеризира се с голямо разнообразие на симптоми, начини на протичане, разпространение и засягане на различни тъкани и органи, както и разнообразните терапевтични методи и резултати от лечението. Все още са дискусионни класификацията, теориите за възникване, прогнозата за рецидиви и последствия от заболяването. Относно лечението на ендометриозата бива консервативно, оперативно и допълнително лечение. Съвременните препоръки за лечение на ендометриозата налагат хирургичното лечение като предпочитан метод при напреднали стадии на ендометриозата, при изявена симптоматика, при ДИЕ, при стерилитет и др. Оперативно лечение на ендометриоза, самостоятелно или в комбинация, може да се извърши чрез отворена хирургия, лапароскопски или посредством роботизирана хирургия. Правилният избор на най-подходящия метод за извършване на хирургичното лечение за всяка пациентка с ендометриоза е сериозно предизвикателство и по тази причина в този труд се изследват, сравняват и анализират предимствата на различните хирургични подходи за оперативно лечение на ендометриоза с резултати от собствени проспективно и ретроспективно изследване и публикувани изследвания на операции по повод ендометриоза в различни стадии. Разглеждат се оперативни и постоперативни показатели, характеристики на различните оперативни методи във връзка с ендометриозата. Предлага се алгоритъм за избор на най-подходящ хирургичен метод за оперативното лечение на ендометриозата.
Date2019-08-09T12:22:10Z
Date2019-08-09T12:22:10Z
Date2018
Typethesis
Identifier
Formatapplication/pdf
Formatapplication/pdf