Search the portal

Please enter a term

Full record

TitleAdvanced Clinical, Diagnostic and Therapeutic Aspects of Helicobacter Pylori Infection // Съвременни клинико-диагностични и терапевтични аспекти на инфекцията с Helicobacter pylori
AuthorStamboliyska, Miglena / Стамболийска, Миглена
Subject(s)gastroenterology; Helicobacter pylori; infection; dyspeptic symptoms; gastroduodenal pathology; Гастроентерология / Gastroenterology
Abstract[EN] The subject of this dissertation is an ongoing and rife topic: Infection with Helicobacter pylori, which is the most common infection in humans. The problem is very common, affects almost 50 of the population and is the major risk factor for the development of acute and chronic gastritis, gastric atrophy, gastric and duodenal ulcer, MALT lymphoma and gastric cancer. The motivation of choice and research on the subject is to optimize the diagnostics and treatment of this socially important infection. The purpose of the thesis is to establish the clinical diagnostic features and therapeutic options for patients infected with Helicobacter pylori. To achieve this goal, nine tasks were set. The study contingent included 724 patients, of which 683 had proven HP infection, 513 were included in the main study, 170 - in the treatment groups with eradication therapy and 41 were HP negative and served as a control group. The demographic and clinical characteristics of the infected patients diagnosed in the research clinic within the last five years were established. The diagnostic value and accuracy of culture, urea breath test, and the new molecular technique - PCR for HP in gastric biopsy, were examined. Antibiotic resistance in two major groups: treated and naive patients was investigated and proven. Overall, 11 therapeutic eradication regimens have been applied, and their therapeutic effectiveness has been analyzed. Hence, a therapeutic algorithm for first-, second- and third-line eradication therapy has been proposed. Patients with persistent forms of HP infection have been followed-up. The characteristics of the latter have been studied and an eight-step strategy for management was designed. In addition, the quality of life in patients with HP infection before and after treatment has been individually examined. A diagnostic approach to patients with dyspeptic symptoms suspected to having HP infection has been introduced. A registry to monitor the risk patients with HP infection and with significant gastroduodenal pathology has been created in the Clinic of Gastroenterology at St. Marina University Hospital – Varna. In order to prevent the development of gastric cancer, an approach for screening, diagnostics, treatment, follow-up and prevention for the risk patients with HP infection has been developed. Eleven contributions to scientific applications, issues to diagnosis, treatment and prevention of re-infection and development of gastric cancer are presented. /////// /////// [BG] Разработеният дисертационен труд е посветен на актуална тема: инфекцията с Helicobacter pylori, която е най- честата инфекция при човека. Масово е разпространена и засяга 50 от човечеството и е причина за развитие на острия и хроничния гастрит, атрофичния гастрит, стомашна язва, дуоденална язва, MALT лимфом и стомашен рак. Мотивът за избора и разработването на темата е оптимизиране диагностиката и лечението на тази социално значима инфекция. Целта на дисертационния труд е да се установят клинико-диагностичните особености и терапевтични възможности на пациенти инфектирани с Helicobacter pylori. За изпълнението на тази цел са поставени девет задачи. Изследвани са голям брой пациенти- 724, от тях 683 са с доказана НР инфекция, 513 включени в основното проучване, 170 в терапевтични групи за ерадикационно лечение и 41 НР негативни пациенти като контролна група. Установена е демографската и клинична характеристика на инфектираните с НРпациенти, през последните 5години преминали през клиниката. Доказана е диагностичната стойност и точност на културелното изследване , дихателния тест, както и новата молекулярна техника PCR DNA в биоптат. Изследвана е и доказана антибиотична резистентност в 2- те основни групи: третирани и наивни пациенти. Приложени са 11 терапевтични ерадикационни режима, като е анализирана и обобщена тяхната терапевтична ефективност. Изработен е терапевтичен алгоритъм за първа, втора и трета линия терапия. Осъществено е наблюдение на пациенти с персистиращи форми на НР инфекция, като е проучена тяхната характеристика и е разработена 8 стъпкова стратегия за действие. Проучено е индивидуалното качеството на живот при пациенти с НР инфекция преди и след лечение. Изработен е диагностично лечебен алоритъм при болните със горни диспетичен синдром, суспектни за Нр инфекция. Създаден е действащ регистър за наблюдение на рисковите пациенти с Нр инфекция и значима гастродуоденална патология към клиниката по ГЕ при УМБАЛ Св "Марина". Разработен е подход за скрининг, диагностика, лечение, наблюдение и профилактика на рисковите пациенти с НР инфекция с оглед превенция на стомашния рак Разработени са 11 приноса с научно приложен характер с оглед диагностиката, лечението на инфекцията и превенция на стомашния рак.
Date2019-08-09T09:26:10Z
Date2019-08-09T09:26:10Z
Date2014
Typethesis
Identifier
Formatapplication/pdf