Search the portal

Please enter a term

Full record

TitleDesign of Functional Polymeric Nanoparticles for Biomedical Applications
Languageeng
AuthorAsem, Heba
PublisherKTH, Ytbehandlingsteknik
Publisher
Date2020
Subject(s)Biodegradable polymers; SPION; PISA; RAFT; nanoparticles; drug delivery; cytotoxicity; MRI; in vivo fluorescence imaging; Polymer Chemistry; Polymerkemi; Nano Technology; Nanoteknik; Pharmaceutical Chemistry; Farmaceutisk synteskemi
Abstract

Most of the devastating diseases such as cancer are relatively incurable and have high risks of relapse. Therefore, persistent endeavors have been devoted to improve patient survival rate and quality of life. Drug delivery systems (DDS) based on polymeric nanoparticles (PNPs) have been demonstrated to increase the therapeutic index (efficacy/toxicity ratio) of chemotherapeutic agents. This thesis focuses on designing non-toxic and multifunctional biodegradable PNPs from preformed polymers for bioimaging and drug delivery applications. Multifunctional poly(lactide-co-glycolide) (PLGA) NPs were simultaneously loaded with imaging probes, superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPION) and manganese-doped zinc sulfide (Mn:ZnS) quantum dots (QDs), as well as an anti-cancer drug, busulfan (Bu), during the particle formation. The NPs were utilized to enhance magnetic resonance imaging (MRI) in vivo and controlled drug release in vitro (Paper I). Poly(ε-caprolactone) (PCL) was copolymerized with poly(ethylene glycol) (PEG) to achieve stealth property for in vivo purposes. Aluminum phthalocyanine, a photosensitizer and an anti-cancer drug, was encapsulated in the PEG-b-PCL NPs for photodynamic therapy during particle formation. The biodistribution of the prepared nanophotosensitizer showed targeted drug delivery toward lungs, liver and spleen as monitored by the intrinsic fluorescence of the photosensitizer (Paper II). The PEG-b-PCL NPs were loaded with SPION or surface functionalized with VivoTag 680XL fluorochrome and utilized for in vivo multimodal imaging, MRI and fluorescence imaging (Paper III). This thesis also presents stable and engineered PNPs obtained using reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) mediated polymerization-induced self-assembly (PISA). Hydrophobic agents, nile red (NR) dye or doxorubicin (DOX) drug, were encapsulated in poly(N-[3- (dimethylamino) propyl] methacrylamide)-b-poly(methyl methacrylate) (PDMAPMA-b-PMMA) NPs via one-pot RAFT-mediated PISA in water (Paper IV). The PDMAPMA-b-PMMA NPs showed very monodisperse spheres and core-shell nanostructures. Stable and non-toxic poly(acrylic acid)-b-poly(butyl acrylate) (PAA-b-PBA) NPs, synthesized via RAFTmediated PISA in water, were surface engineered by allyl-functional groups prior to bio-conjugation for targeted drug delivery (Paper V). The engineered NPs retained their colloidal stability and size post-allyl functionalization. DOX was efficiently (90 %) encapsulated in the PAA-bPBA NPs during NPs formation. A controlled release pattern of DOX from PAA-b-PBA NPs was observed over 7 days.

Aggressiva sjukdomar, såsom cancer, har ofta stor risk för återfall och är i många fall obotliga. Det gör att det finns en stark strävan efter att förbättra patienters livskvalitet och överlevnad. Nanopartikel-baserade system för att frisätta läkemedelbaserade på polymerer (PNPs) har visats vara lovande för att öka det terapeutiska indexet (effektivitet/toxicitet) för kemoterapeutiska medel. Denna avhandling fokuserar på att framställa icke-toxiska och multifunktionella biologiskt nedbrytbara PNPs för avbildning och läkemedelsadministrationsapplikationer från polymerer. Parallellt med partikelbildningen laddades multifunktionella poly(laktid-sam-glykolid) (PLGA) NPs med superparamagnetiska nanopartiklar av järnoxid (SPION) och kvantprickar (QDs) av mangandopad zinksulfid (Mn:ZnS), såväl som med ett anti-cancerläkemedel, busulfan (Bu). Dessa NPs användes sedan för att förbättra kontrasten i MRI in vivo och för kontrollerad läkemedelsfrisättning in vitro (Paper I). Polykaprolakton (PCL) sampolymeriserades med polyetylenglykol (PEG) för att uppnå partiklar med stealth-egenskaper. För fotodynamisk terapi inkapslades en fotosensibilisator av aluminiumftalocyanin som också är ett anticancerläkemedel i PEG-b-PCL NPs samtidigt som partiklarna bildades. Analys av dessas biodistribution med fluorescensmätningar visade en målsökande förmåga mot lunga, lever och mjälte, (Paper II). PEG-b-PCL NPs laddades också med SPION och ytfunktionaliserades med VivoTag 680XL fluorokrom och utvärderades med in vivo multimodal avbildning, MRI och fluorescensavbildning (Paper III). Denna avhandling presenterar också stabila och skräddarsydda PNPs syntetiserade med hjälp av reversibel addition-fragmenteringkedjeöverföring (RAFT) medierad polymerisation med inducerad självorganisation (PISA). Hydrofoba substanser, nile red (NR) färgämne eller doxorubicin (DOX) läkemedel, inkapslades i poly(N-[3- (dimetylamino)propyl] metakrylamid)-b-poly(metylmetakrylat) (PDMAPMA-b-PMMA) NPs via one-pot RAFT-medierad PISA (Paper IV). PDMAPMA-b-PMMA NPs påvisade mycket monodispersa sfärer och nanostrukturer med kärna-skal. Stabila och icke-toxiska NPs av poly(akrylsyra)-b-poly(butylakrylat) (PAA-b-PBA) ytmodifierades med allyl-grupper före biokonjugering för målsökande läkemedelsleverans (Paper V). De modifierade NPs behöll deras kolloidala stabilitet och storlek efter allyl-funktionalisering. DOX inkapslades effektivt (90 %) i PAA-bPBA NPs under partikelbildningen. Kontrollera frisättning av DOX från PAA-b-PBA NPs observerades under 7 dagar.

QC 2020-02-07

TypeDoctoral thesis, comprehensive summary; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; text
Identifier
Identifierurn:isbn:978-91-7873-429-0
Relation
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess