Search the portal

Please enter a term

Full record

TitleFull gas mot en (o)hållbar framtid : Förväntningar på bränsleceller och vätgas 1978 - 2005 i relation till svensk energi- och miljöpolitik
TitleFrom Hydrogen Societies to Hydrogen Economy : Expectations regarding hydrogen and fuel cells 1978–2005 in relation to energy- and environmental politics
Languageswe
AuthorHultman, Martin
PublisherLinköpings universitet, Tema teknik och social förändring
PublisherLinköpings universitet, Filosofiska fakulteten
PublisherLinköping : Linköping University Electronic Press
Date2010
Subject(s)Environmental history; discourse; STS; history of technology; sociology of expectations; hydrogen; fuel cell; utopia; material~semiotics; cultural studies; Miljöhistoria; mijlöteknik; teknik- och vetenskapsstudier; energipolitik; diskurs; utopier; förväntanssocilogi; materiell- semiotik; kulturstudier; teknikhistoria; vätgas; bränsleceller; Social Sciences Interdisciplinary; Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Abstract

I föreliggande avhandling undersöker Hultman hur bränsleceller och vätgas underolika tidpunkter beskrivits som delar i ett framtida energisystem 1978 – 2005. Detempiriska materialet som analyseras är statliga utredningar, böcker, rapporter,tidningsartiklar och riksdagstryck. Syftet är att undersöka vilka aktörer sombeskrev tekniken, på vilket sätt tekniken konstruerades samt hur dessa förflyttadesoch förändrades under olika tidsperioder. Avhandlingens empiri undersökstillsammans med teorier om utopier och förväntningar på teknik samt tidigareforskning om svensk energi- och miljöpolitik. Avhandlingen är indelad i kronologiskt strukturerade kapitel vilka länkas sammanav analytiska platåer. I slutkapitlet diskuteras resultaten av den historiskaförändringen från visionerna om vätgassamhällen till en vätgasekonomi i treteman. Inom det första temat analyseras omdaningar över tid med fokus påaktörer, argument och teknik. I det andra temat fokuseras hur föreställningar omtekniken byggdes upp till nya höjder mellan 2000-2005. Bland annat diskuterashur tekniska, ekonomiska, miljörelaterade och säkerhetsmässiga förväntningarskapades med hjälp av starka metaforer som vatten, vägkartan och marknaden.Dessa förväntningar gjordes på olika platser och lånades mellan lokaliteter. I dettredje temat diskuteras vätgasekonomin som en ekologiskt modern utopi. I ensådan extrapoleras framtiden utifrån en ökning i takten av teknikförändringarna,men samtidigt ska samhällsstrukturerna konserveras.

At the turn of the millennium, high expectations were connected to a technologycalled fuel cells. It was said that it could contribute in a significant way to solvingthe problem of increasing greenhouse gas concentrations in the atmosphere andreverse the greenhouse effect. But this was not the first time fuel cells andhydrogen has been described as a technology for the future and connected todifferent kind of utopias. On the contrary, this technology has a history ofexpectations connected to it and in this dissertation the period 1978 – 2005 isanalysed with focus on reoccurring arguments, main actors and how descriptionsof expectations move between different locations and different periods of time.These questions are answered with an analysis of empirical material that containsgovernmental reports, mass media articles, scientific reports as well as field notesfrom an participatory study. In this dissertation the analysis is read together withprevious research regarding Swedish energy- and environmental politics as wellas international research about fuel cell and hydrogen. The investigation is alsoinformed by theories about utopia and sociology of expectations. The main conclusion to be drawn from the historical period 1978 – 2005 is thatthe utopia hydrogen and fuel cells are said to be parts of change, from differentpossible hydrogen societies to one hydrogen economy. This change can beexemplified with changing roles of science, technology and the state as well ashow former environmental activists and political parties change their values.

TypeDoctoral thesis, monograph; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; text
Identifier
Identifierurn:isbn:978-91-7393-312-4
Relation
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess