Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 1 - 15 of 472 on page 1 of 32.

Mark Title Author Year Currently sorted in descending order University Collection
Cell and Tissue Therapy of the Anterior Ocular Surface // Клетъчна и тъканна терапия на предна очна повърхност Dimitar Grupchev / Димитър Групчев 2021 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Education and Career Development of Bachelors in Public Health // Обучение и професионална реализация на бакалаври по обществено здраве Valentina Aleksandrova / Валентина Александрова 2021 Medical University Varna Medical University Varna Repository
European Practices and Standards for Digital Forms of Continuing Education of Medical Professionals in The Field of Medicines Policy // Европейски практики и стандарти за дигитални форми на продължаващо обучение на медицински специалисти в сферата на лекарствената политика Branimir Brankov / Бранимир Бранков 2021 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Role and Duties of the Nurse as Part of a Laparoscopic and Robotic Surgery Team // Роля и функция на медицинската сестра като част от екип за лапароскопска и роботизирана хирургия Milena Nankova / Милена Нанкова 2021 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Therapeutic Approach of the Anterior Ocular Surface. Evaluation with In Vivo Confocal Microscopy // Терапевтичен подход към предна очна повърхност – проследяване с in vivo конфокална микроскопия Catherina Meglena Bommert / Катерина Меглена Боммерт 2021 Medical University Varna Medical University Varna Repository
3D Printed Prototypes of Cast Metal Denture Frameworks Fabricated by Laser Stereolithography Printer // Лети метални конструкции по 3D принтирани прототипи чрез лазерен стереолитографски принтер Preslav Penchev / Преслав Пенчев 2020 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Adapted Techniques for Providing First Aid in Mass Casualty Incidents // Адаптирани техники за оказване на долекарска помощ при инциденти с голям брой пострадали Teofan Kuyumdzhiev / Теофан Куюмджиев 2020 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Cardioprotective Effect of Lipid Emulsion on Acute Exogenous Drug Intoxications // Кардиопротективен ефект на липидна емулсия при остри екзогенни интоксикации с медикаменти Kehayova, Gabriela / Кехайова, Габриела 2020 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Changes in the anterior segment of the eye in patients with diabetes / Промени в преден очен сегмент при пациенти с диабет Valeri Sheherov / Валери Шехеров 2020 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Clinical Application of Prognostic Factors and Their Integration in a Risk and Time to Treatment Assessment Scale for Treatment-Naive B-CLL Patients // Клинично приложение на прогностичните фактори и интегрирането им в скала за оценка на риска и времето до лечение, при нелекувани пациенти с В-хронична лимфоцитна левкемия Vanya Popova / Ваня Попова 2020 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Comparative Morphological and Immunohistochemical Analysis of Benign and Malignant Epithelial Colon Tumors // Сравнителен морфологичен и имунохистохимичен анализ на бенигнени и малигнени епителни тумори на дебелото черво Nedyalka Zgurova / Недялка Згурова 2020 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Complementary and Alternative Medicine: Development and Status in Bulgarian Healthcare // Комплементарна и алтернативна медицина – развитие и място в българското здравеопазване Iskra Kapincheva / Искра Капинчева 2020 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Continuing Education of The Midwife. Innovative Educational Approaches / Продължаващото обучение на акушерката – иновативни образователни подходи Zhana Pavlovska / Жана Павловска 2020 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Dental Erosion – Epidemiology, Clinical Features, Treatment and Prevention of Early Stages // Зъбна ерозия – епидемиология, клинични особености, лечение и профилактика на ранните стадии Koleva, Mayya / Колева, Майя 2020 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Food Allergy in Infants in the Pleven Region, Bulgaria – Risk Factors and Behaviour // Хранителни алергии в кърмаческа възраст в Плевенския регион – рискови фактори и поведение Nedkova-Milanova, Vanya / Недкова-Миланова, Ваня 2020 Medical University Varna Medical University Varna Repository

Displaying records 1 - 15 of 472 on page 1 of 32.