Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 91 - 105 of 472 on page 7 of 32.

Mark Title Currently sorted in ascending order Author Year University Collection
Complementary and Alternative Medicine: Development and Status in Bulgarian Healthcare // Комплементарна и алтернативна медицина – развитие и място в българското здравеопазване Iskra Kapincheva / Искра Капинчева 2020 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Complex approach for finding, staging and endoscopic radical treatment of rectal adenoma and adenocarcinoma //Комплексен подход за откриване, стадиране и едноскопско радикално лечение на ректални аденоми и аденокарциноми Tonev, Anton / Тонев, Антон 2012 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Complex Dental Treatment of Children under General Anaesthesia /// Комплексно дентално лечение на деца под обща анестезия Andreeva, Radosveta / Андреева, Радосвета 2018 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Complex Oral Diagnosis of Children and Adolescents with Diabetes and Obesity /// Комплексна орална диагностика на деца и подрастващи със захарен диабет и затлъстяване Madjova, Christiana / Маджова, Христиана 2016 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Complex Study of Clinical Application of (18)F-FDG PET/CT in Patients with Central Nervous System Diseases /// Комплексно проучване на клиничното приложение на (18)F-FDG ПЕТ-КТ при болни със заболявания на централната нервна система Kaprelyan, Ara / Капрелян, Ара 2016 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Components of Oral Health in End-stage Chronic Kidney Disease Patients Undergoing Chronic Dialysis Treatment /// Компоненти на орално здраве при пациенти в терминален стадий на хронично бъбречно заболяване на хрониодиализно лечение Nenova-Nogalcheva, Anna / Ненова-Ногалчева, Анна 2018 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Conservative Treatment of Idiopathic Clubfoot. The Ponseti Method – Approved Standard //// Консервативно лечение на вродено еквиноварусно ходило. Методът на Понсети-утвърден стандарт Raykov, Dimitar / Райков, Димитър 2017 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Contact Lenses as Optical and Protective Element of the Front Ocular Surface. Issues and Future of Contactology in Bulgaria, the Balkans and Europe // Контактните лещи — оптичен и протективен елемент на предната очна повърхност. Контактологията в България, на Балканите и в Европа — проблеми и перспективи Grupcheva, Christina / Групчева, Христина 2009 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Contemporary Approaches in the Pathogenesis, Diagnosis and Treatment of Genital Chlamydiosis in Infertile Patients /// Съвременни подходи в патогенезата, диагностиката и лечението на гениталната хламидиаза при инфертилни пациентки Kovachev, Emil / Ковачев, Емил 2016 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Contemporary Methods for Diagnosis and Surgical Treatment of Significant Chronic Ischemic Mitral Regurgitation (A study of influence of mitral valve repair on left cardiac chambers reverse remodeling) // Съвременни методи за диагностика и оперативно лечение на значимата хронична исхемична митрална регургитация (изследване на влиянието на пластиката на митралната клапа върху обратното ремоделиране на левите сърдечни кухини) Panayotov, Plamen / Панайотов, Пламен 2013 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Contemporary Problems Related to Preventive Healthcare of Cervical Cancer /// Съвременни проблеми, свързани с профилактиката на рака на маточната шийка Irmov, Valentin / Ирмов, Валентин 2018 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Contemporary Surgical Treatment of Female Stress Urinary Incontinence /// Съвременно оперативно лечение на стрес инконтиненцията при жените Hubchev, Georgi / Хубчев, Георги 2017 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Contemporary surgical treatment of subaxial cervical injuries /// Съвременно хирургично лечение на субаксиални цервикални травми Haritonov, Dimitar / Харитонов, Димитър 2014 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Continuing Education of The Midwife. Innovative Educational Approaches / Продължаващото обучение на акушерката – иновативни образователни подходи Zhana Pavlovska / Жана Павловска 2020 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Contributing Role of the Nurse in Breast Cancer Prevention // Приносна роля на медицинската сестра в превенцията на карцинома на гърдата Eguruze, Katya / Егурузе, Катя 2016 Medical University Varna Medical University Varna Repository

Displaying records 91 - 105 of 472 on page 7 of 32.