Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 76 - 90 of 472 on page 6 of 32.

Mark Title Currently sorted in ascending order Author Year University Collection
Clinical Evaluation of Crohn's Disease Activity / Оценка на клиничната активност на болестта на Крон Georgieva, Avgustina / Георгиева, Августина 2018 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Clinical Evaluation of Patients with Ulcerative Colitis- Contemporary Approach / Клинична оценка на пациентите с язвен колит-съвременен подход Atanasova, Antoniya / Атанасова, Антония 2014 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Clinical Implications of Certain Anatomical Variations and Pathological Findings in the Maxillary Sinus in Dental Implantology /// Клинично значение на някои анатомични вариации и патологични находки в максиларния синус за денталната имплантология Georgiev, Tihomir / Георгиев, Тихомир 2016 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Clinical importance of microsatellite instability and promoter methylation of DNA in colorectal cancer // Клинично значение на микросателитната нестабилност и промоторното метилиране на ДНК при колоректален карцином Mirchev, Milko / Мирчев, Милко 2011 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Clinical Significance and Place of Laparoscopic Myomectomy in Modern Treatment of Myoma // Клинично значение и място на лапароскопската миомектомия в съвременното лечение на миомната болест Bechev, Blagovest / Бечев, Благовест 2015 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Clinical Value of Endosonography in Diagnosing and Staging of Rectal Cancer /// Клинична стойност на ендосонографията при диагностиката и стадирането на ректалния карцином Kirilova-Krusteva, Tanya / Кирилова-Кръстева, Таня 2014 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Clinical, Diagnostic, Therapeutic and Prognostic Aspects of Autoimmune Liver Diseases /// Клинико-диагностични, терапевтични и прогностични аспекти на автоимунните чернодробни болести Dukova, Denitsa / Дукова, Деница 2016 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Clinical, Endoscopic, Morphological and Functional Changes in Some Diseases of the Upper Gastrointestinal Tract in Children and Adolescents /// Клинични, ендоскопски, морфологични и функционални промени при някои заболявания на горния отдел на храносмилателния тракт у деца и юноши Georgieva, Miglena / Георгиева, Миглена 1996 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Clinical, Epidemiological, Psychometric and Economic Research of Patients with Multiple Somatoform Syndrome in General Medical Practice // Клинико-епидемиологично, психометрично и здравно-икономическо проучване на пациенти с мултиплен соматоформен синдром в общата практика Natsov, Ivo / Нацов, Иво 2012 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Clinical-psychopathological, Clinico-psychological and Psychosocial Aspects of Schizophrenia and Homicidal Behaviour /// Клинико-психопатологични, клинико-психологични и психосоциални аспекти на шизофрения и хомицид Marinov, Petar / Маринов, Петър 2007 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Clinico-morphological Characteristics, Histological Typification and Their Correlation with Some Molecular Markers in Cutaneous Melanoma /// Клинико-морфологични характеристики, хистотипизация и корелацията им с някои молекулярни маркери при кожен меланом Kobakova, Ina / Кобакова, Ина 2017 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Comparative Analysis of Systems for Casting Working Models and Defining Their Use in Accordance to Clinical Cases // Сравнителен анализ на системите за отливане на работни модели и дефиниране на тяхната употреба, съобразно клиничните случаи Peneva, Svetlana / Пенева, Светлана 2015 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Comparative Analysis of the Application of Local Anaesthetics in Aesthetic Breast Surgeries // Сравнителен анализ на приложението на локални анестетици при естетични операции на гърдата Kovachev, Milko / Ковачев, Милко 2019 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Comparative Analysis of Topographic and Microstructural Methodologies for Assessment of Cornea in Norm and Pathology // Сравнителен анализ на топографски и микроструктурни методики за оценка на роговицата в норма и патология Lyubenova, Vessela / Любенова, Весела 2014 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Comparative Morphological and Immunohistochemical Analysis of Benign and Malignant Epithelial Colon Tumors // Сравнителен морфологичен и имунохистохимичен анализ на бенигнени и малигнени епителни тумори на дебелото черво Nedyalka Zgurova / Недялка Згурова 2020 Medical University Varna Medical University Varna Repository

Displaying records 76 - 90 of 472 on page 6 of 32.