Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 46 - 60 of 472 on page 4 of 32.

Mark Title Currently sorted in ascending order Author Year University Collection
Biological Markers in First-Episode Schizophrenia /// Биологични маркери при първи шизофренен епизод Hrusafov, Deyan / Хрусафов, Деян 2016 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Biological Markers of Necrosis and Necropsy in Cardiovascular Diseases /// Биологични маркери за некроза и некроптоза при сърдечно-съдови заболявания Kashlov, Yavor / Кашлов, Явор 2017 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Biplane double-supported screw fixation (BDSF) at femoral neck fractures // Двупланова двуопориа винтова фиксация (BDSF) при фрактури на бедрената шийка Filipov, Orlin / Филипов, Орлин 2014 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Blindness and low vision in Eastern Bulgaria – a modern approach /// Слепота и слабо зрение в източна България – съвременен подход Nencheva, Binna / Ненчева, Бинна 2014 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Blood-Borne Viral Infections HBV, HCV, HIV – Occupational Risk and Prevention among Nurses /// Хемоконтактни вирусни инфекции – Хепатит В, С, СПИН – професионален риск и превенция сред медицинските сестри Dzhedzheva, Pepa / Джеджева, Пепа 2019 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Bone Infections - Epidemiology and Treatment (Eleven Years of Study: 1998 - 2009 in the area of North Africa) // Костни инфекции - епидемиология и лечение (Eдинадесетгодишно проучване: 1998 - 2009 г. в район на Северна Африка) Grigorov, Yavor / Григоров, Явор 2010 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Brain asymmetry and left-handedness: theories of origin and associated psychophysiological phenomena // Мозъчна асиметрия и леворъкост: теории за произхода и свързани психофизиологични феномен Stoyanov, Zlatislav / Стоянов, Златислав 2013 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Brain Functional Asymmetry: Handedness and Gender /// Функционална мозъчна асиметрия: ръкост и пол Stoyanov, Zlatislav / Стоянов, Златислав 2000 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Brain Volumetry Markers and Cognitive Status in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis /// Мозъчни волуметрични показатели и когнитивен статус при пристъпно-ремитентна множествена склероза Dimitrov, Ivan / Димитров, Иван 2017 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Breastfeeding and Urinary Tract Infections in Children Up to 3 Years in Varna /// Кърмене и инфекции на пикочните пътища при деца до 3 години във Варна Chamova, Rositsa / Чамова, Росица 2017 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Cancer Prevention in Bulgaria. Preventive Screening Options in the Small Towns and Remote Villages /// Профилактика на онкологичните заболявания в България. Възможности за скрининг в малки и отдалечени населени места Dzhafer, Nigyar / Джафер, Нигяр 2017 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Cardiac impairment, cardiometabolic risk and bone health among survivors of childhood haematological malignancies // Сърдечно-съдови промени, кардиометаболитен риск и костно здраве след успешна терапия на малигнени хемопатии в детската възраст Milena Belcheva / Милена Белчева 2019 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Cardioprotective Effect of Lipid Emulsion on Acute Exogenous Drug Intoxications // Кардиопротективен ефект на липидна емулсия при остри екзогенни интоксикации с медикаменти Kehayova, Gabriela / Кехайова, Габриела 2020 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Cardiovascular Autonomic Dysfunction in Acute Hemispheric Stroke – Correlation Studies /// Кардиоваскуларни автономни нарушения при остър хемисферен исхемичен инсулт – корелационни проучвания Georgieva-Hristova, Darina / Георгиева-Христова, Дарина 2016 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Cell and Tissue Therapy of the Anterior Ocular Surface // Клетъчна и тъканна терапия на предна очна повърхност Dimitar Grupchev / Димитър Групчев 2021 Medical University Varna Medical University Varna Repository

Displaying records 46 - 60 of 472 on page 4 of 32.