Start a new search

Please enter a term

Browse Results

Displaying records 16 - 30 of 472 on page 2 of 32.

Mark Title Currently sorted in ascending order Author Year University Collection
Amount and Phenotype of De Novo Generated Cells in Post-Ischemic Cerebellum of Adult Primates // Количество и фенотип на de novo генерирани клетки в постисхемичен малък мозък на възрастни примати Mihaleva, Veselina / Михалева, Веселина 2019 Medical University Varna Medical University Varna Repository
An Assessment of Rising Demand for Professional Caregivers /// Потребности от професионално полагане на подкрепящи грижи Laleva, Krasimira / Лалева, Красимира 2016 Medical University Varna Medical University Varna Repository
An Investigation of Some Clinical and Psychological Aspects of Bipolar Affective Disorder // Проучвания върху някои клинични и психологични аспекти на биполярното афективно разстройство Hranov, Luchezar / Хранов, Лъчезар 2015 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Analysis of Forensic Psychiatric and Psychological Evaluations in Civil Proceedings of the Varna District Court Docket for the Period of 2007 to 2012 // Анализ на съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологични експертизи в гражданския процес по описа на Окръжен съд – Варна за периода 2007 – 2012 година Dzordzanova, Adelina / Джорджанова, Аделина 2015 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Analysis of Progenitor Cells During Development of Human Pallium // Анализ на прогениторни клетки по време на развитието на палиума при човек Angelova, Meglena / Ангелова, Меглена 2015 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Analysis of Stress Management in Children in Hospital Environment /// Анализ на възможностите за справяне със стреса при деца в болнична среда Tsvetkova, Verginiya / Цветкова, Вержиния 2017 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Analysis of Urinary Markers for Early Renal Impairment and Their Predictive Value in Patients with Thalassemia Major // Анализ на уринни маркери за ранна бъбречна увреда и тяхната предиктивна стойност при болни с Таласемия Майор Stoyanova, Liliya / Стоянова, Лилия 2019 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Angiogenesis in Glial Brain Tumors // Ангиогенеза при глиални мозъчни тумори Handzhiev, Deyan / Ханджиев, Деян 2015 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Antioxidant activity of Bulgarian medicinal plants and related biological effects // Антиоксидантна активност на български лечебни растения и свързани с нея биологични ефекти Ivanova, Diana / Иванова, Диана 2013 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Application of Dental Implants in a Reduced Volume of Available Bone /// Приложение на дентални имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост Peev, Stefan / Пеев, Стефан 2015 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Application of Fibrin Adhesive in Facelift // Приложение на фибриново лепило при фейслифт Milev, Spartak / Милев, Спартак 2019 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Application of Health Care Standards in Outpatient Care /// Прилагане на стандарти по здравни грижи в извънболничната помощ Borisova, Silviya / Борисова, Силвия 2018 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Application of Low-level Laser Phototherapy in the Treatment of Chronic Temporomandibular Disorders // Приложение на нискоинтензитетна фототерапия при хронични темпоромандибуларни заболявания Nencheva-Sveshtarova, Savina / Ненчева-Свещарова, Савина 2016 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Application of Nuclear medicine methods in the diagnosis of brain tumors // Приложение на нуклеарно-медицинските методи в диагностиката на мозъчните тумори Bochev, Pavel / Бочев, Павел 2011 Medical University Varna Medical University Varna Repository
Application of Preformed Metal Crowns on Class II Carious Lesions on Primary Molars /// Приложение на преформирани метални коронки при втори клас кариозни лезии на временни молари Dimitrov, Evgeni / Димитров, Евгени 2018 Medical University Varna Medical University Varna Repository

Displaying records 16 - 30 of 472 on page 2 of 32.